disgyblion ysgol felinwnda 201718

Newyddion Ysgol Felinwnda

Celf a Chrefft Yr Urdd

Gwych iawn bawb fu yn cystadlu yn y cystadleuthau Celf a Chrefft eleni. Cafwyd llwyddiant mawr yn y Cylch:

Gwaith 3D blynyddoedd 2 ac iau: Rhys Humphreys (1af)

Gwaith 3D blynyddoedd 5&6: Leah Jones (2il) Gethin Humphreys (3ydd)

Gwaith 3D blynyddoedd 2 ac iau: Grwp Aoife a Breiffne (2il)

Collage blynyddoedd 3&4: Martha Gruffydd (3ydd)

Collage blynyddoedd 5&6: Glesni Humphreys (1af)

Llun ar y cyfrifiadur blynyddoedd 2 ac iau: Jac Jones (2il)

Llun ar y cyfrifiadur blynyddoedd3&4: Tamsin Williams (3ydd)

Llun ar y cyfrifiadur blynyddoedd 5&6: Gethin Humpreys (1af)

Graffeg cyfrifiadurol a ffotograff bl 3&4: Josh Humphreys (2il)

Ffotograff lliw blynyddoedd 3&4: Tamsin Williams (3ydd)

Ffotograff lliw blynyddoedd 5&6: Glesni Humphreys (3ydd)

Gemwaith blynyddoedd 5&6: Leah Jones (2il) Glesni Humphreys (3ydd)

Llongyfarchiadau mawr i Rhys Humphreys a Glesni Humphreys am lwyddo wedyn yn y Sir ac i rhys am fynd ymlaen i'r Steddfod fawr yn y Fflint!!

 

Eisteddfod

Wel eleni eto cafodd yr ysgol Eisteddfod Cylch Yr Urdd lwyddiannus iawn. Gwelwyd môr o grysau chwys coch Ysgol Felinwnda yn ysstod y dydd gyda nifer fawr yn cael llwyddiant ar y llwyfan yn y prynhawn a dyma’r rhestr o’r buddugwyr:

Jac Griffith-Jones: ail am lefaru blynyddoedd 2 ac iau

Anest Jones: cyntaf am yr unawd blynyddoedd 5 & 6

Leah Jones: ail am yr unawd blynyddoedd 5 & 6

Glesni Humphreys: trydydd am yr unawd blynyddoedd 5 & 6

Gethin Humphreys: ail am lefaru blynyddoedd 5 & 6

Anest Jones: trydydd am lefaru blynyddoedd 5 & 6

Anest Jones: ail ar gerdd dant

Anest Jones: cyntaf ar y ddawns glocsio unigol.

Da iawn wir i bawb fu’n cynrychioli’r ysgol ac i’r hyfforddwyr Anti Ellen a Mrs Davies am roi eu h’amser. 

Gwyl Ddewi

Dydd Mawrth, Mawrth 1af cafodd y plant gyfle i wisgo gwisg Gymreig er mwyn ddathlu dydd gwyl ein Nawddsant. Bu’r plant yn brysur yn gwneud gwaith celf gartref fel rhan o gystadleuaeth Gwyl Ddewi yr ysgol. Buont yn brysur yn cynhyrchu cardiau Gwyl Ddewi, tynnu ffotografiau, dylunio lluniau ar y cyfrifiadur a chreu collages. Cynhalwyd seremoni wobrwyo yn y prynhawn i wobrwyo’r enillwyr. Yn ogystal a hyn cafwyd cinio blasus o gig oen Cymreig wedi ei ddarparu gan anti Wendy yn y gegin amser cinio.

Diwrnod y llyfr

Cafwyd hwyl garw eleni i ddathlu diwrnod y llyfr a gwnaeth pawb ymdrech i wisgo fel eu hoff gymeriad mewn llyfr i ddod i’r ysgol. Yn ogystal a hyn cafwyd gwasanaeth arbennig, helfa lyfrau a chwis awduron yn ystod y dydd.

PC Dylan

Daeth PC Dylan Pritchard i mewn i’r ysgol fis diwethaf. Cafodd y plant hyn sgwrs diddorol ar fwlio, a mwynhaodd y plant llai sgwrs am reolau.

Sioe Tag y Siarter Iaith

Cafodd plant blynyddoedd pump a chwech gyfle i fynd i’r Ganolfan Tenis yn Nghaernarfon i fwynhau hwyl Rimbojam ayyb. Bu pawb yn canu neth esgyrn eu pen a mwynhau!!

Paid Cyffwrdd Deud 

Fel rhan o raglen addysg bersonnol a chymdeithasol yr ysgol cafodd holl ddisgyblion yr ysgol gyfel i weld y sioe yma sy’n canolbwyntio ar beryglon moddion gyda’r plant llai a pheryglon sylweddau a chyffuriau gyda’r plant hyn. Sioe gwerth chweil a hwyliog!

Urdd

Rydym yn brysur ar hyn o bryd yn gweithio ar waith Celf gyda Miss Thomas ar gyfer yr eisteddfod. Rydym hefyd yn ymarfer canu gyda Anti Ellen ac adrodd gyda Miss Thomas a Mrs Davies ar gyfer y cystadlu llwyfan. Diolch i bawb sy’n ein helpu.

Bin ail gylchu dillad

Cofiwch ddod a’ch hen ddillad ayyb i’r bin ar bwys y Ganolfan. Ffordd dda i ail-ddefnyddio dillad a chodi arian bach i’r ysgol. Diolch i bawb sydd wedi bod yn ei dddefnyddio ar hyd y misoedd diwethaf! Rydym wedi codi swm sylweddol i’r ysgol yn ystod y blynyddoedd diwethaf drwy wneud yr ymgyrch yma. Diolch bawb!!

Eitemau i’ch dyddiadaur

Cynhelir noson Bingo yn y Ganolfan i godi arian i’r ysgol ar Nos Iau, Mawrth 24. Drysau yn agored am 6, gemau i ddechrau am 6:30. Croeso cynnes i bawb!!

Hefyd eleni cynhelir ein Ffair Haf Nos Wener, Mehefin 24 am 6 o’r gloch ar iard yr ysgol (gan obeithio am dywydd braf!!)

Swpyrstars!!

Bu'r plant yn perfformio yn fyw ar raglen Tommo ar Radio Cymru ar ddydd Mawrth, Rhagfyr 15.

Rap y Nadolig

Unwaith eto daeth Ed Holden atom i greu rap Nadoligaidd. Gellir gweld clip ohono ar dudalen Facebook yr ysgol!

Disgo'r Urdd

Cynhalwyd disgo Nadolig yr Urdd ar ol ysgol tan 5 o'r gloch Nos Fawrth, Rhagfyr 15

Cyngerdd Nadolig

Cynhalwyd dau gyngerdd Nadolig. Un cyngerdd am 2 o'r gloch yn y Ganolfan ar Rhagfyr 17, a'r llall am 6 o'r gloch yn y Ganolfan ar Rhagfyr 18.

Hwyl Yr Wyl

Bu'r disgyblion yn cymeryd rhan yn Hwyl Yr Wyl a gafodd ei drefnu gan bwyllgor y Ganolfan ar Nos Iau, Rhagfyr 17 am 6:30 yn y Ganolfan.

Parti Nadolig

Daeth Sion Corn i weld y plant yn ystod y parti Nadolig a gynhalwyd yn y gegin pnawn Llun, Rhagfyr 21 am 2:30y.p. 

Cinio Nadolig

Cafwyd cinio Nadolig wedil ei ddarparu gan anti Wendy yn y gegin ar ddydd Mawrth, Rhagfyr 22. 

Siarter Iaith

Bu Leah a Gethin blwyddyn chwech yn ysgol Syr Hugh Owen i dderbyn tystysgrif arian Siarter iaith Gwynedd ar ran yr ysgol. Mlaen nawr at yr Aur!!

Plant Mewn Angen

Da iawn blant am gasglu £90 i apel Plant Mewn Angen drwy wisgo gwisg ffansi a gwerthu cacennau bach.

Urdd

Ar nos Fawrth Tachwedd y trydydd cafodd y plant hwyl fawr gyda Iwan a Guto o swyddfa'r Urdd yn chwarae gemau. I weld y lluniau dilynwch y linc yma: http://www.urdd.cymru/cy/event/ysgol-felinwnda

Cyngor ysgol

Mae’r cyngor ysgol wedi cael ei sefydlu am flwyddyn arall gyda Gethin yn gadeirydd, Tamsin a Martha yn ysgrifenyddion a Leah yn drysorydd. Mae’r cyngor yn rhedeg caffi brecwastbob bore Mawrth a Iau er mwyn codi arian i brynu offer ac adnoddau i’r ysgol.Maent yn gweithio’n dda fel tim ac mae’r caffi yn rhedeg yn dda.

Hwb+

Cafodd y plant a’r staff ddau fore o hyfforddiant gna Martin lewis a Glenda Jones ardechnoleg Hwb+. Hyderwn fel ysgol y byddwn yn defnyddio’r dechnoleg yma i gyfoethogi addysg o fewn yr ysgol ag i hyrwyddo gwaith cartref.Yr ydym yn
bwriadu cynnal noson i godi ymwybyddiaeth rhieni o’r dechnoleg newydd yma.

Gwersi Offerynnol

Eleni mae un geneth yn cael gwersi ffidil gyda Mrs GlenysJones yn wythnosol a un geneth yn cael gwers corn gyda Mr Dylan Williams. Mae pawb yn cael hwyl garw.

Clwb ar ol ysgol/Urdd

Mae bron pob un disgybl wedi ymuno a’r Urdd eto eleni ac rydym yn cyfarfod bob nos Fawrth ar ol ysgol. Tymor yma mae plant dosbarth MissThomas yn cael coginio a phlant dosbarth Mr Thomas yn gwneud gweithgareddau chwaraeon amrywiol.

P.C.Dylan

Fel rhan o raglan ABACH yr ysgol bu PC Dylan ar ymweliad tymhorol â’r ysgol i drafod diogelwch personnol a peryglon smocio. Mwynhaodd pawb y drafodaeth.

Apêl Nepal

Dydd Gwener, Mai 15 penderfynnodd y plant wisgo dillad eu hunain er mwyn codi arian i digolion Nepal yn dilyn y daergryn. Llwyddwyd i godi £90 i'r apel a bydd yn cael ei yrru i Nepal drwy law Ysgol O.M Edwards Bala. Mae gan ysgol O.M Edwards gysylltiad a Chartref Plant Sonrisa ag Ysgol Jaleshwary yn Nepal. Rydym fel ysgol yn falch o gyrfannu i achos mor haeddiannol.

Noson Bingo

Cynhaliwyd noson bingo llwyddiannus gan y GRhA Nos Wener, Mai 8fed. Er y tywydd mawr,daeth criw da i'r Ganolfan a llwyddwyd i godi £260 i Gronfa'r Ysgol.

Eisteddfod Yr Urdd

Daeth llwyddiant mawr i'r ysgol yn Eisteddfod Yr Urdd Cylch Dyffryn Nantlle ar ddydd Sadwrn, Chwefror 28:

 • Cafodd Cai Jones (blwyddyn 6)  gyntaf ar yr unawd a'r alaw werin, ail ar y llefaru a thrydydd ar yr unawd piano
 • Cafodd Anest Jones (blwyddyn 4) ail ar yr unawd cerdd dant a thrydydd ar y llefaru.
 • Cafodd Neli Rhys (blwyddyn 2) drydydd ar yr unawd cerdd dant
 • Cafodd Elis Jones (blwyddyn 1) drydydd ar y llefaru

Yn yr eisteddfod Sir ym Mangor ar ddydd sadwrn, Mawrth 14 llwyddodd Cai i gael trydydd ar yr alaw werin a chyntaf ar yr unawd. Pob lwc i ti Cai rwan yn Nghaerffili!!!!

Daeth llwyddiant mawr hefyd i'r ysgol yn y cystadleuthau Celf a Chrefft yr Urdd yn Nalgylch Dyffryn Nantlle:

 • Gwaith grwp model 3D blwyddyn 5&6: cyntaf
 • Gwaith grwp lluniad 2D blwyddyn 3&4: cyntaf
 • Gwaith grwp model 3D blwyddyn 2 ac iau: cyntaf
 • Gwaith ffabric blwyddyn 5&6 Meia Jones: cyntaf
 • Gwaith llun 2D blwyddyn 5&6 Cai Jones: trydydd
 • Gwaith llun 2D blwyddyn 3&4 Martha Dafydd: ail
 • Gwaith lun 2D blwyddyn 2 ac iau Neli Rhys: trydydd

Cafodd gwaith grwp blwyddyn 3&4 ail yn y gystadleuaeth Sirol. Da iawn bawb!!!


 

Cyngor ysgol

Mae’r cyngor ysgol wedi cael ei sefydlu am flwyddyn arall gyda Cai yn gadeirydd, Anest yn ysgrifennydd a Gethin yn drysorydd. Mae’r cyngor yn rhedeg caffi brecwast bob bore Mawrth a Iau er mwyn codi arian i brynu offer amser chwarae. Maent yn gweithio’n dda fel tim ac mae’r caffi yn rhedeg yn dda.


Glynllifon

Fel rhan o waith y tymor bu Mr John Dilwyn Williams yn trafod Glynllifon gyda phlant dosbarth Mr Thomas a hyderir cyn gwyliau hanner tymor y byddant wedi bod ar ymwelid a’r parc. 


Gwersi Offerynnol

Eleni mae tair o enethod yn cael gwersi ffidil gyda Mrs Glenys Jones yn wythnosol a un bachgen yn cael gwers corn gyda Mr Dylan Williams. Mae pawb yn cael hwyl garw.


Prawf beicio

Reit ar ddechrau’r tymor pashiodd pob un o blant blynyddoedd 5 a 6 eu prawf beicio cychwynnol. Da iawn chi!
Clwb ar ol ysgol/Urdd: Mae bron pob un disgybl wedi ymuno a’r Urdd eto eleni ac rydym yn cyfarfod bob nos Fawrth ar ol ysgol. Tymor yma mae plant dosbarth Miss Thomas yn cael coginio a phlant dosbarth Mr Thomas yn gwneud gweithgareddau chwaraeon amrywiol.


Gemau Buarth

Cafodd plant fore gwych gyda Mair Tomos Ifans yn dysgu gemau newydd i chwarae amser egwyl yn yr ysgol.


Ed Holden:

Y bore canlynol cafodd y plant i gyd brofiadau gwych o “beat boxio” gyda Ed Holden. Crewyd synnau diddorol iawn a chafodd pawb fore ffantastic.

 

 

Go to top

cefn 3